«به بازی‌های المپیک ریو۲۰۱۶ خوش آمدید»‎

برگزار‌کنندگان المپیک ریو ۸۰‌ هزار سرباز پلیس و لباس شخصی را برای برقرار کردن امنیت به خدمت گرفته‌اند: سه برابر نیروهای امنیتی در المپیک چهار سال پیش لندن.