کردهای معترض یک شبکه رادیویی در آلمان را اشغال کردند

معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند و با سر دادن شعارهایی می‌خواستند توجه جامعه جهانی را به وضع کردها در ترکیه جلب کنند.