فایل صوتی منتظری، واکنش‌های حکومتی و وجوه حقوقی

صحبت‌های حسینعلی منتظری جدای از سندیت تاریخی، گواه و شهادتی قضایی هم هست و می‌تواند به عنوان ادله‌ای حقوقی در اثبات کیفر‌خواستی جامع مورد استفاده قرار بگیرد.