باهنر: موسوی شرط عدم فعالیت سیاسی در صورت آزادی را نپذیرفت

باهنر گفت که اگر دادگاهی برای این افراد برگزار شود حکم آنها سنگین است و نتیجه رأی این دادگاه هم به ضرر اصلاح‌طلبان و هم به ضرر خود این افراد خواهد بود.