رشد اقتصادی ایران؛ عددسازی به سبک دولت یازدهم

دولت روحانی همچنان معتقد است که اقتصاد ایران در سه سال گذشته یازده درصد رشد داشته است. این رشد اقتصادی اما تاثیری بر وضعیت اقتصادی نداشته و رکود ادامه دارد.