۱۰ اتفاق سکسیستی در ریو۲۰۱۶

هیچ چیز مثل المپیک باعث نمی‌شود که مردم جهان زنان را با مردان مقایسه ‌کنند. هافتینگتون پست در گزارشی به سکسیسم در المپیک ریوی امسال پرداخته است.