فاشیسم و اسلامیسم

محمدرضا نیکفر – این یادداشتی است به مناسبت درگذشت ارنست نولته، مورخ آلمانی. در آن با الهام از او از اصالت اسلامیسم و مشابهت آن با فاشیسم سخن می‌رود.