فیل در خانه تاریک: ماجراجویی از خزر به سمنان

امید منتظری- معضل مدیریت منابع آب در ایران را به مثال “فیل در خانه تاریک” جان هیک تشبیه می‌کنند. هر کس در تاریکی تنها بخشی از فیل را می‌فهمد و راه حلی می‌دهد: تعطیلی کشاورزی، کاهش جمعیت، واردات آب و انتقال بین حوضه‌ای، یا واقعی شدن قیمت آب.