تقابل دو نوع اسلام؛ یک بستر و دو رؤیا

حسن یوسفی اشکوری − مدعاهای این نوشتار: قرائت‌پذیری اسلام، وجود انواع اسلام، سست بودن ادله مدافعان فرمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت حتا از زاویه قواعد فقهی.