خودکشی، قربانیان گناهکار و ناظران خاموش

ایران جامعه‌ای جوان و در حال رشد است اما با در نظر داشتن اوضاع اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و شرایط ناپایدار زندگی روزمره، مشخص نیست که میل به مرگ و نابود کردن خود به جای زندگی کردن تا چه میزان افزایش بیابد. با افزایش شمار خودکشی‌ها در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، بیم آن می‌رود که جامعه کم‌کم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت شود.