یافته‌های تازه باستانشناسان در نیومکزیکو: رانت شش انگشتی‌ها

در محوطه باستانی چاکو کانیون باستانشناسان تعدادی اسکلت به دست آورده‌اند با یک انگشت اضافی. این شش انگشتی ها مورد تکریم و احترام قرار داشتند.