معاون اجتماعی قوه قضائیه: اعدام قاچاقیان مواد مخدر بازدارندگی نداشته است

محمدباقر الفت گفت که اعدام این افراد ضربه‌ای اساسی به بدنه قاچاق مواد مخدر در ایران وارد نمی‌کند و مجازات‌های طویل المدت همراه با کارسخت تأثیرگذارتر است.