سیاست‌گذاری برای تن زنان: منع یا آزادی پوشش اسلامی؟

آیا ممنوعیت بورکینی در سواحل فرانسه شبیه اجبار حکومت ایران به داشتن حجاب است؟ آیا بورکینی یک انتخاب آزاد است؟ آیا باید پوششی را که نماد ایدئولوژی است آزاد گذاشت؟