ترا-طبقه، یا نا-بازتولید

این مقاله بررسی کتاب “تراطقات” اثر شانتال ژاکه است. مفهوم تراطبقه بیانگر انتقال از یک طبقه به طبقه‌ی دیگر است.