مصطفی پورمحمدی و کشتار زندانیان سیاسی: افتخار می‌کنیم به اجرای دستور خدا

وزیر دادگستری و عضو هیات مرگ: «ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»