یک سال بحران پناهجویی در آلمان: موفقیت‌ها و شکست‌ها

پناهجویان از انگیزه و تحصیلات مقدمات خوبی برخوردارند، اما اقتصاد آلمان هنوز توان جذب این نیروی کار جوان و کارآمد را ندارد. بحران تخفیف پیدا کرده اما همچنان ادامه دارد.