سلاح‌ها را ذوب می‌کنند تا تندیس صلح بسازند

قرارداد صلح که دوم اکتبر به رفراندوم گذاشته می‌شود، مقرر کرده که یک کمیسیون حقیقت‌یاب و یک دادگاه عدالت مرکب از ۴۲ حقوقدان، شامل ۱۰ حقوقدان از خارج تشکیل شود. سلاح‌های فارک ذوب و از آنها سه تندیس صلح ساخته می‌شود که در نقاط مختلف کلمبیا نصب خواهند شد.