امید فلاح‌آزاد: سیتیزن وارتگز

شب پیش از مراسم سوگند سیتیزن‌شیپی، وارتِگز خواب مشوشی می‌دید. او را با یک دست لباس راه‌راه به حضور پادشاهی می‌بردند. پادشاه شبیه ماسیسِ بقال بود.