فلسطین، سوریه و کوری ما

چگونه می توان برای کشتارهای گذشته یادمان برگزار کرد و زیر لب گفت «هرگز نباید تکرار شود» اما در عین حال درمورد فاجعه سوریه که همچنان ادامه دارد، مهر سکوت بر لب زد؟