مرتضوی و جنایت «غیرعمدی» کهریزک

سعید مرتضوی در نامه‌ای به خاطر حادثه هولناک کهریزک عذرخواهی و ابراز شرمندگی می‌کند، اما با این تبصره که در وقوع این جنایت «عمدی» در کار نبوده است. جنایت غیرعمدی چه معنا و منطقی دارد؟