حسین شریعتمداری: برجام مثل واتر بوردینگ است

مدیرمسئول کیهان می‌گوید خروجی برجام ورودی داعش است و دولت یازدهم، جایگاه آمریکا را از شیطان به رقیب سیاسی تنزل داده و چه بسا رقیب را بعدها به شریک مبدل کند.