نگرانی بزرگ دولت آلمان از گسترش بیگانه‌ستیزی در شرق این کشور

در یک سال گذشته شمار نیروهای راست افراطی و تعداد حملات به خارجی‌ها در شرق آلمان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.