باهنر “نهی احمدی‌نژاد از کاندیداتوری” را تأیید کرد

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید احمدی‌نژاد به دلایلی از ورود به انتخابات منع شده اما بهتر است مخالفانش اظهار شعف نکنند و دوستانش نیز دمغ نشوند. باهنر افزوده که قرار نبود موضوع رسانه‌ای شود.