ستایش و قاتلش، قربانیان چرخه خشونت و اعدام

امید رضایی- جامعه ایران واکنش گسترده‌ای به ماجرای قتل ستایش نشان داد اما آیا این واکنش‌ها به بهبود شرایط و کاهش خشونت‌های فردی و آسیب‌های اجتماعی کمکی خواهد کرد؟