نمایشگاه کتاب فرانکفورت: حضور ایران، غیبت عربستان سعودی

ایران سال گذشته نمایشگاه کتاب فرانکفورت را تحریم کرده بود. در سال جاری عربستان و کویت و بحرین غایب‌اند. مهم‌ترین موضوع آزادی بیان در اروپاست و نه اسلام.