دولت کلمبیا و چریک‌های فارک پیمان صلح را امضا کردند

۵۲ سال خشونت در کلمبیا، سرانجام پس از چهار سال مذاکره بین دولت کلمبیا و چریک‌های چپگرای فارک به پایان رسید. اکنون نیروهای فارک در روند سیاسی کشور مشارکت خواهند کرد.