تعطیلی دائمی ۳۳۰۰ واحد صنعتی در ایران

هشت درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی ایران برای همیشه تعطیل می‌شوند. به گفته معاون وزیر صنعت ۴۸ درصد از واحدهای راکد قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند.