دوچرخه‌سواری زنان و مشروعیت زدایی از فتوای رهبری

حرام اعلام شدن دوچرخه سواری زنان و همچنین سختگیری درباره پوشش، نسبت مستقیمی با نگاه ایدئولوژیک به تن زنان دارد. زمانی که ساز و کارهای قانونی کافی نیست، در ساختار قدرت مطلقه، تن زنان محل اعمال فتوا می‌شود.