دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه نقدی هفت هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کرده است. وزیر اقتصاد می‌گوید کسری بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در انتظار دولت است.