تنها دو تالاب استان فارس آب دارند

به جز دو تالاب هیرم و هفت شرب باقی تالاب‌های استان خشک شدند. برآورد می‌شود ۱۰ درصد از چاه‌های غیرمجاز ایران در استان فارس حفر شده است.