هزاران کلمبیایی برای صلح به خیابان‌ها آمدند

در کلمبیا هزاران نفر در دفاع از توافقنامه صلح دولت و چریک‌های چپ‌گرای گروه فارک دست به تظاهرات زدند.