ایرانی آریایی و «حزب نازی ایران»، چالش نژادپرستی و تبعیض

بی‌توجهی دولت و نبود بحث‌های عمومی هدفمند، وضعیت نامشخص میزان و چگونگی نژادپرستی در ایران را تقویت می‌کند. این ایده که همه چیز مرتب است چون نژادپرستی در قالب گروه‌های افراطی یا جنبش‌های پرهوادار دیده نمی‌شود، می‌تواند به ترویج و عادی شدن تبعیض‌های اجتماعی و تعصبات جمعی منجر شود.