روحانی: دولت نمی‌تواند بیکاری را مهار کند

دولت می‌بایست در سال جاری ۴۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کرد اما توفیقی به دست نیاورد. رییس جمهوری ایران از مخالفانش خواست به جای «حرف‌های صد من یک غاز» با دولت همراهی کنند.