تخلیه اردوگاه کاله آغاز شد

ظرف یک هفته اردوگاه پناهجویان کاله باید برچیده شود. از دوشنبه ۲۴ اکتبر ساکنان این اردوگاه به مناطق مختلف فرانسه اعزام می‌شوند اما اعتراض به این تصمیم با درگیری همراه بود.