بخشدار کاله: پناهجویی در اردوگاه کاله باقی نمانده است

به‌دلیل آتش‌سوزی‌های شدید در اردوگاه پناهجویان در کاله فرانسه، موسوم به «جنگل»، همه ساکنان اردوگاه را تخلیه کردند.