گفتمان بازسازی و بهسازی دینی

محمود صدری − راه بهسازی یا اصلاح، حال اندیش و بر آن مبنا، آینده نگر است. بازسازیِ احیایی گذشته‌نگر است.