سخنرانی جودیت باتلر درباره زندگی: زندگی خوب در کنار دیگران زیسته خواهد شد

جودیت باتلر – جمع‌ می‌شویم، ترانه یا سرود می‌‌خوانیم، یا حتی سکوت‌مان را حفظ می‌کنیم، می‌تواند و باید بخشی از بُعد اجرایی سیاست تلقی گردد.