رأی پرونده سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی صادر شد

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل ‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی اعلام کرد که رأی پرونده سعید مرتضوی در این‌باره صادر شده است.