سازمان ملل خواهان اقدام بیشتر در مورد تغییرات اقلیمی شد

در آستانه کنفرانس جهانی درباره تغییرات آب و هوایی در مراکش، سازمان ملل خواهان کاهش بیشتر گازهای گلخانه‌ای شد.