رونویسی تاریخ، بازگشت فاشیسم − گفت‌وگو با مراد فرهادپور

این گفت‌وگویی است که در آستانه‌ی انتخابات آمریکا و به بهانه‌ی آن با مراد فرهادپور صورت گرفت و دامنه‌ آن به مسائلی همچون شکست پوپولیسم چپ و خطرات پوپولیسم راست کشیده شد.