روسیه، خاورمیانه و ایران؛ ترامپ چه خواهد کرد؟ 

میثم بهروش − اگر گفتار و رفتار انتخاباتی دونالد ترامپ را به مثابه الگویی برای پیش‌بینی رفتار سیاست خارجی او در نظر بگیریم، می‌توان گفت كه او پس از كسب پیروزی در مقایسه با گذشته ملایمت بیش‌تری به رقیب نشان می‌دهد و بدین ترتیب انتظار می‌رود در حوزه سیاست‌گذاری نیز با عملگرایی و انعطاف بیش‌تری نسبت به آن‌چه كه بر زبان می‌راند عمل كند.