محمد نظری، زندانی سیاسی: قوه قضاییه بله‌قربان‌گوی ارگان دیگر شده است

محمد نظری، زندانی سیاسی‌ای که نزدیک به ۲۳ سال از حبسش می‌گذارد، در نامه‌ای قوه قضاییه ایران را مامور بله‌قربان‌گوی ارگان دیگر خوانده که هیچ اختیاری از خود ندارد.