کلمه سال فرهنگ آکسفورد در سایه نتیجه انتخابات آمریکا

فرهنگ آکسفورد کلمه post-truth (پساحقیقی) را به عنوان کلمه سال ۲۰۱۶ برگزید. خبرسازی به جای خبررسانی. عام‌گرایی به جای راست‌آزمایی. برکسیت و انتخابات آمریکا.