دیدار دبیرکل اوپک و وزیر نفت ایران

این دیدار پیش درآمدی است بر نشست آذرماه وزیران نفت و انرژی ااوپک که قرار است به بررسی قمیت کنونی نفت بپردازد.