قدرت‌گیری پوپولیست‌ها در غیبت چپ

آرش سرکوهی − تفاوت‌ها و شباهت‌های ایران و غرب از نظر رشد پوپولیسم در چیست؟ بسیاری از مفسران ایرانی پدیده ترامپ را با احمدی نژاد مقایسه می‌کنند. آنها چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟