نه فرانسوی به ترامپ: فیون رئیس جمهور ماست

دور اول نبرد میان پوپولیسم راست و محافظه‌کاری نئولیبرال به پایان رسید. فرانسوا فیون بخت بیشتری برای راه یافتن به الیزه دارد. ژوپه ماند. سارکوزی حذف شد.