یک پناهجوی افغان از سرمازدگی و گرسنگی جان باخت

یونان راه ورود به اروپا را مسدود کرده. ۱۰ هزار پناهجو که بیشتر آن‌ها از افغانستان گریخته‌اند در بلغارستان سرگردان‌اند.