انتخابات آمریکا: طبقه، رنگ، مذهب و باز هم طبقه

نتیحه انتخابات اخیر آمریکا بر نگرانی‌های شهروندان جهان افزوده است. در گفت‌وگو با امید مهرگان مفاهیمی مانند طبقه، هویت، و تعلق ملی را در پرتو این رویداد بازخوانی می‌کنیم.