کلاوس من: فرزند سرکش و تابوشکن خلاق در چند قدمی مرگ خودخواسته

کلاوس من، نویسنده آلمانی یک نویسنده همجنسگرا و تبعیدی بود. آثار او سندی‌ست از ادبیات آلمان در دوران جنگ و ضدیت با فاشیسم. سخنرانی نیلوفر بیضایی درباره این نویسنده خلاق.