جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت پوینده و مختاری

در مراسم کانون نویسندگان ایران به‌منابست هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، مأموران امنیتی با خشونت چند تن از اعضای کانون را دستگیر کردند.